תנאי מועדון AYG

מועדון As You Go - תנאים כלליים

 1. רכישת כרטיס מועדון As You Go (להלן: "AYG") הינה בתשלום חד פעמי וללא כל יכולת קבלת החזר כספי בגינו, בכל מקרה.
 2. החברות במועדון AYG, הינה לכל היותר לתקופה מירבית של שנה רצופה אחת בלבד (להלן: "תקופת החברות").
 3. החברות במועדון AYG והיכולת למימוש הטבות מועדון AYG, מותנות בהחזקה של כרטיס מועדון AYG תקף והינן על פי המתאפשר מכרטיס מועדון AYG שנרכש.
 4. ביטול ו/או פקיעת תוקפו של כרטיס מועדון AYG, מכל סיבה שהיא, משמעותה ביטול מיידי ו/או הפסקה מיידית של החברות במועדון AYG, על כל המשתמע מכך .
 5. כרטיס מועדון AYG הינו כרטיס אישי שלא ניתן להעברה.
 6. לא תיתאפשר הקפאת תקופת חברות במועדון AYG.
 7. לא יתאפשר מעבר בין כרטיסי מועדון AYG, אלא, רכישה של כרטיס מועדון AYG חדש בלבד.
 8. כל השירותים וההטבות שיוקמו במסגרת מימוש הטבות כרטיס מועדון AYG, ייעשו מול ועל שם בעל כרטיס מועדון AYG בלבד.
 9. תשלום במסגרת תקופת החברות במועדון AYG, עבור שירות כלשהו שמועד חידושו הינו לאחר תום תקופת החברות, יתאפשר עד 14 יום בלבד טרם מועד פקיעת תקופת השירות הרלוונטי, בהתאמה לעניין.
 10. מועדון AYG מוצע לזמן מוגבל. אנו שומרים על הזכות להפסיק את שיווק מועדון AYG ו/או לשנות תנאיו ו/או לשנות תנאי ההצטרפות אליו ו/או לשנות את עלויות כרטיסי מועדון AYG, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.
 11. שינויים בהיקף הטבות מועדון AYG, לא יחולו על כרטיס מועדון AYG קיים ותקף.
 12. חבילות אחסון אתרים אשר יוזמנו במסגרת הטבות מועדון AYG, לא יחושבו במניין ההזמנות המזכות, בתוכנית תגמול מפיצים שפועלת באתרנו.
 13. אנו שומרים על הזכות לסרב לבקשת רכישת כרטיס מועדון AYG, ללא כל חובת מתן הסבר ו/או נימוק להחלטתנו.
 14. באם יימצא על ידנו כי בוצעה על ידי בעל כרטיס מועדון AYG ו/או מי מטעמו, הפרה כלשהי של תנאי השימוש הרלוונטיים, עבור כל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין, אנו שומרים על הזכות לבטל לאלתר וללא כל החזר כספי את כרטיסי מועדון AYG שבבעלותו, על כל המשתמע מכך, וזאת בנוסף על כל הזכויות העומדות לנו על פי תנאי השימוש הרלוונטיים, עבור כל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.
 15. אין כפל הנחות.

הזניקו את העסק שלכם להצלחה עם חנות וירטואלית safeSHOP, פשוט למכור אונליין !

* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.