תנאי שימוש במערכת SafeSHOP


כללי:

1. כל האמור כאן ו/או באתר safecms.co.il ו/או באתר safeshop.co.il ו/או באתר srv.co.il נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית.

2. אנחנו אס.אר.וי. שירותי אינטרנט (שכתובתנו לצורך משלוח דואר: ת.ד. 2377 נתניה, 4212301), נקרא לעצמנו בתנאים אלו "SRV" (להלן: "SRV"), "אנו" או "שלנו" ופניות אחרות בגוף ראשון.

3. אתה אדם יחיד המייצג את עצמו ו/או מורשה לייצג גוף משפטי אחר ו/או ישות משפטית אחרת. אנו מתייחסים אליו בתנאים אלו בתור "מקבל השירות" או "משתמש" או "לקוח" או "אתה" ופניות אחרות בגוף שני ו/או שלישי.

4. השירות נשוא תנאים אלו הינו, שירות מסוג מערכת אתר מקוונת לניהול תוכן עבור אתר אינטרנט בשם SafeCms ו/או שירות מסוג מערכת אתר מקוונת לניהול תוכן עבור אתר מסחר אלקטרוני בשם SafeShop, המוצע לשימוש כמות שהוא (AS IS) לרבות, אך לא רק, כל קובץ, קוד מחשב, תבנית עיצוב, גרפיקה, שירות, תוכנה, מחשב, תמיכה, תוכן ואמצעי אחסון, עדכונים ו/או שדרוגים אחרים וכיו"ב, על בסיס "טוב לך תשתמש, לא טוב – אל תשתמש" (Take it or Leave it). אנו מתייחסים לכל אלה בתנאים אלו בתור "מערכת" או "שירות".

5. יובהר כי המערכת מוצעת לשימוש חינם, עבור לקוחות SRV בעלי חשבון אחסון פעיל לאתר בו תפעל המערכת על גבי שרתי SRV בלבד, וכן כי על החשבון אחסון להיות בעל המאפיינים המתאימים לתפעול המערכת על מרכיביה השונים הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד, באם יהיו.

6. התנאים המופיעים כאן, במלואם ועל כל סעיפיהם ותתי סעיפיהם, ככתבם וכלשונם, נועדו להסדיר את תנאי השימוש במערכת. אנו מתייחסים לכל אלה בתנאים אלו בתור "תנאי שימוש" או "תנאי השימוש ".

7. באם יש באמור כאן נושאים שלא הוסדרו מפורשות, אזי יחולו ויחייבו כל תנאי השימוש והשירות המפורטים באתר SRV בכתובת http://www.srv.co.il/terms.asp ובהתאמה לעניין. הפרת תנאי השימוש והשירות באתר SRV מהווה, בין היתר, הפרה מהותית ויסודית של תנאי השימוש המפורטים כאן.

8. השימוש בשירותים אחרים הנדרשים לשם פעילות המערכת ו/או שאותם יבקש המשתמש לצרף לשימוש במערכת ו/או שאליהם ניתן להגיע באמצעות המערכת עשוי להיות כפוף לתנאי השימוש המתאימים החלים על שירותים אלה.

9. ההצטרפות לשירות ו/או השימוש במערכת כפוף באופן מלא ומוחלט לכל ומלוא תנאי השימוש המופיעים כאן, על כל סעיפיהם ותתי סעיפיהם, ככתבם וכלשונם.

10. תנאי השימוש נתונים לשינויים מעת לעת לפי שיקול דעתה של SRV בלבד וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינויי בתנאי השימוש, נכנס לתוקף מיידי עם פרסומו.

11. המשתמש, אינו רשאי ואף נאסר עליו לעשות כל שימוש במערכת, למעט השימוש שהותר ואושר במפורש על ידי SRV בתנאים אלו בלבד.

12. לשם הצטרפות ושימוש בשירות נדרשת הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר האלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי וכיו"ב. עליך לעדכן את SRV בכל שינוי שיחול בפרטיך בסמוך למועד השינוי.

מסירת פרטים כוזבים, אסורה לחלוטין ובנוסף הינה עבירה פלילית עפ"י חוק.

למען הסר ספק, יובהר כי מסירת הפרטים אינה חובה על-פי חוק וכן כי אינך חייב למוסרם. עם זאת, יובהר כי ללא מסירת הנתונים המתבקשים במלואם, לא ניתן להצטרף ולהשתמש בשירות.

13. השירות הינו אישי ואינו ניתן להעברה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ומיועד לשימוש המשתמש בלבד.

14. כל שימוש במערכת יראה כשימוש המשתמש עצמו. אשר על כן אתה בלבד, נושא באחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת לכל הפעילויות המשויכות לשימוש בשירות, לרבות אך לא רק, כל התוצאות שינבעו ממנו.

15. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 12 ו- 13 לעיל, ומאחר וכל שימוש במערכת יראה כשימוש המשתמש עצמו, המשתמש אחראי על ביטחונה של המערכת בה הוא משתמש ובתוך כך עליו לנקוט בכל האמצעים על מנת שבמערכת יעשה שימוש רק באישורו המלא, למנוע גישה אל המערכת, לשמור תיעוד הפעילות, לוודא שפרטי המשתמש שברשותו שמורים בסודיות ובבטחה, ידאג להחלפת הסיסמא בתדירות גבוהה ככל שניתן ולכל הפחות אחת ל- 3 חודשים, להיות מוגן מפני משתמשים אחרים בעלי כוונות זדון וכיו"ב.

16. בכל הנוגע לזכויות ו/או חובות המשתמש לפי תנאי השימוש, ישמשו ספרי ומאגרי המידע של SRV ראיה לכאורה, אלא אם יוכח אחרת על ידי המבקש לסתור האמור בהם וכי טענותיו נתקבלו ואושרו כנכונות על ידי SRV במפורש ובכתב.

17. בעצם הזמנת השירות ו/או השימוש במערכת הינך מצהיר, מתחייב, מאשר ומביע את הסכמתך המלאה בכל עת, לכל תנאי השימוש המופיעים כאן על סעיפיהם ותתי סעיפיהם, ככתבם וכלשונם.

היות וללא הסכמתך המלאה כאמור, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתמש במערכת והיות ו- SRV רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת והיות וכל שינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי, תנאי מוקדם לשימושך במערכת הינו ביקור על בסיס קבוע ושוטף בתנאי השימוש, קריאתם במלואם ועל כל סעיפיהם ותתי סעיפיהם, ככתבם וכלשונם, בעיון רב ובקפידה.

בכל עת, באם יוחלט על ידך כי אינך מסכים הסכמה מלאה למלוא תנאי השימוש הנוכחיים ו/או העתידיים על עדכוניהם ושינוייהם, באם יהיו, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתמש במערכת ובאם הינך משתמש פעיל במערכת, הינך נדרש להפסיק לאלתר כל שימוש ו/או פעילות במערכת.

18. למען הסר ספק יובהר כבר בשלב זה כי, באם ימצא על ידי SRV, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי, כי משתמש כלשהו, או מי מטעמו, ניסה להפר ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש באופן חלקי או מלא, במכוון או שלא במכוון, יראו על ידי SRV כהפרת התנאים על ידי המשתמש עצמו ו- SRV תהא רשאית לנקוט בצעדים מיידיים כנגדו, לרבות אך לא רק, להפסיק את יכולתו להשתמש בשירות, לבטל את השירות, למחוק את כל התכנים והקבצים שהעלה לחשבון האחסון של אתרו בעת השימוש בשירות, ללא שמירת כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזורם, וכיו"ב.

עוד יובהר כי, SRV תהא רשאית לפעול כאמור ללא כל חובה ו/או צורך במתן התרעה ו/או התראה ו/או הודעה מוקדמת ו/או נוספת למשתמש.

כמו כן יובהר כי SRV תהא רשאית לפעול כאמור, מבלי לפגוע ו/או להפחית ו/או לקזז ו/או להקטין את דרישותיה לפיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או נגרמים ו/או ייגרמו לה, באם ייגרמו, ו/או בכדי להפר ו/או לפגוע בכל זכות השמורה לה על פי תנאי השימוש ו/או על פי חוק ו/או כל דין אחר.

19. דרך ההתקשרות עימך בעת השימוש במערכת תהא בכתב ובאמצעות משלוח הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה לך על ידי SRV בעת שנרשמת לשירות אחסון אתרים עבור אתרך והוגדר לך חשבון אחסון פעיל לאתרך על גבי שרתי SRV, אשר מוגדרת על ידי SRV כתיבת הניהול של האתר (להלן: "תיבת הניהול"). על כן בכל עת, עליך לדאוג כי יהיו בידיך כל ההגדרות הנדרשות לעבודה מול תיבת הניהול וכן כל אמצעי ו/או תוכנה ו/או חומרה הנדרשים לשם קבלת הודעות אלו ו/או שליחת הודעות אל SRV מתיבת הניהול.

באם אינך מסכים לקבל הודעות באמצעות דואר אלקטרוני אל תיבת הניהול, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתמש במערכת ובאם הינך משתמש פעיל במערכת, הינך נדרש ולהפסיק לאלתר כל פעילות במערכת.

20. תנאי מוקדם ויסודי ליכולת המשתמש להצטרף ו/או להשתמש בשירות על פי ובכפוף למלוא תנאי השימוש, הינו כי המשתמש מחזיק בכל עת חשבון אחסון פעיל לאתר בו תפעל המערכת על גבי שרתי SRV בלבד וכן כי על החשבון אחסון להיות בעל המאפיינים המתאימים לתפעול המערכת על מרכיביה השונים הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד, באם יהיו.

המשתמש מבהיר, מצהיר מאשר ומתחייב כי ידוע לו שללא קיום תנאי מקדים זה מצידו, הוא אינו רשאי ואף נאסר עליו להשתמש בשירות.

באם פג תוקפו של החשבון אחסון לאתרו על גבי שרתי SRV ו/או התבטל ו/או נסגר החשבון אחסון על גבי שרתי SRV מכל סיבה שהיא, יתבטלו לאלתר כל יכולות המשתמש להשתמש בשירות. ו- SRV תהא רשאית לבטל מיידית וללא כל הודעה נוספת ו/או מוקדמת את השירות לרבות, אך לא רק, מחיקת כל התכנים והקבצים שהעלה לחשבון האחסון של אתרו בעת השימוש בשירות, ללא שמירת כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזורם, וכיו"ב.

21. תנאי מוקדם ויסודי נוסף ליכולת המשתמש להצטרף ו/או להשתמש בשירות על פי ובכפוף למלוא תנאי השימוש הינו כי כל עוד עושה המשתמש שימוש בשירות, בחלקו התחתון של כל דף באתרו תופיע שורת טקסט ו/או תמונה ו/או סרטון FLASH, אשר יהוו קישור לכתובת אינטרנט כלשהי לרבות אך לא רק, אתר האינטרנט של SRV בכתובת safecms.co.il ו/או safeshop.co.il ו/או srv.co.il, בהתאמה לעניין.

SRV תהא רשאית לשנות את המראה והעיצוב של שורת הטקסט ו/או תמונה ו/או סרטון FLASH וכן את הכתובת לקישור בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית והבלבדית של SRV בלבד.

המשתמש אינו רשאי ואף נאסר עליו להסירם ו/או להסתירם בכל מקרה ולמען הסר ספק, יובהר כי המשתמש אינו רשאי ואף נאסר עליו להוסיף כל קישור נוסף ו/או כל טקסט, תו, סימן וכו בשורה בה ממוקם הקישור לאתר SRV ולא בסביבתו הקרובה.

22. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 18 לעיל, SRV תהא רשאית לבטל את השירות בכל עת וזאת לאחר שליחת הודעת ביטול שירות 72 שעות מראש, אל תיבת הניהול של המשתמש.

המשתמש יהא רשאי לבטל את השירות בכל עת ובלבד שאינו עומד במצב הפרה של תנאי השימוש וזאת לאחר שליחת הודעת ביטול שירות מתיבת הניהול של המשתמש, אל תיבת הדואר של מחלקת השירות של SRV בכתובת service@srv.co.il. הודעת הביטול תכנס לתוקף בתוך 72 שעות מרגע שנתקבלה במחלקת השירות.

למען הסר ספק, בכל מקרה ימשיכו חובות, מחויבויות והתחייבויות המשתמש על פי תנאי השימוש להתקיים במלואם ועל כל סעיפיהם ותתי סעיפיהם, ככתבם וכלשונם, גם לאחר ביטול השירות על פי סעיף זה.

יובהר כי ביטול השירות יכלול בין היתר, אך לא רק, הפסקת יכולת השימוש במערכת, מחיקת כל התכנים והקבצים שהעלה המשתמש למערכת ו/או לחשבון האחסון של אתרו בעת השימוש בשירות וזאת ללא שמירת כל גיבוי עבורם ו/או שמירת יכולת שחזורם, וכיו"ב.

23. השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום. עם זאת, כל משתמש יידרש לתשלום דמי התקנה ראשוניים וחד פעמיים כפי שמופיע באתר SRV מעת לעת ו/או שכ"ט ודמי התקנה אחרים עבור שירותים נלווים אשר יוזמנו בנפרד על ידי המשתמש מ- SRV, באם יוזמנו, ובעלויות שיקבעו על ידי SRV עובר למועד הזמנת השירותים הנלווים.

למען הסר ספק יובהר כי, כל תשלום בגין דמי התקנה ראשוניים ו/או בגין שכ"ט ודמי התקנה אחרים עבור שירותים נלווים, לא יוחזר בכל מקרה.

24. כל משתמש רשאי להשתמש במערכת אחת בלבד עבור אתרו. באם ברשות המשתמש מספר אתרים אשר ברצונו להשתמש בשירות עבורם, עליו לפתוח חשבון אחסון חדש ונוסף על גבי שרתי SRV, עבור כל אחד מאתריו.

25. מעת לעת, SRV ו/או מי מטעמה, יהיו רשאים לעקוב ולהתחקות אחר הפעילויות ו/או השימוש שעושה המשתמש בשירות ולשמור מידע זה.

SRV ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש במידע זה כנדרש עבורם לצרכי ניהול, עבודה ותחזוקה שוטפים ו/או לצורך התאמה ו/או שיפור המערכת ו/או השירות הנלווה לה, לצרכי יצירת קשר, וכיו"ב והם ישתדלו להימנע ככל האפשר ממסירת הפרטים שהצטברו ו/או שנשמרו, לצד שלישי כלשהו.

עם זאת, במידה ויחויבו למסור מידע זה על פי צו בית משפט ו/או במידה ויעמוד בפניהם איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים בגין פעילויות ו/או שימוש שעשית במערכת ו/או בשירות נלווה וכיו"ב, תהא רשאית SRV ו/או מי מטעמה למסור את פרטיך, בהתאם להוראות צו בית משפט ו/או הצד הפונה.

26. בכל עת, SRV תעשה את שביכולתה למנוע מהמשתמש כל גישה לקבציי המערכת שבכל מקרה הינם בבעלותה הבלעדית והבלבדית של SRV.

על המשתמש נאסר לבצע כל שימוש בקבצים אלו, לרבות איסור שיכפול ו/או העתקה ו/או הפצה מחדש ו/או העברה לצד שלישי כלשהו, גם אם חלילה התאפשרה לו גישה אליהם מכל סיבה שהיא לרבות טעות אנוש ו/או הגדרה שגויה ו/או תקלה כלשהי.

27. בהתחשב בין היתר, בפיתוח המתמיד של המערכת לרבות אך לא רק, שינויים במאפיינים ו/או יישומי המערכת, באופיו הדינאמי של השימוש האינטרנט והתקדמותו, באופן, אופי וטיב השירות, וכיו"ב, SRV תהא רשאית ותוכל לשנות, מעת לעת, את היקף וזמינות מרכיבי המערכת ו/או השירות ו/או כל מרכיב טכני ו/או אחר הכרוך בו ו/או שעליו נתמך השירות.

28. המערכת מוצעת לשימוש יחד עם מגוון רחב של תבניות עיצוב, שקיימות כיום ו/או יתווספו בעתיד, באם יתווספו. למען הסר ספק, למשתמש אין כל בעלות ו/או בלעדיות ו/או טענה לזכות בעלות ו/או בלעדיות על תבנית עיצוב מסוימת ולקוחות רבים נוספים של SRV ו/או ספק התבנית יוכלו להשתמש בה.

למען הסר ספק, SRV תהא רשאית בכל עת להפסיק את יכולת השימוש בתבנית עיצוב מסוימת ו/או כל התבניות עיצוב המוצעות, גם אם תבנית עיצוב מסוימת נמצאת בשימוש המשתמש תקופה כלשהי.

אינך רשאי ואף נאסר עליך לעשות כל שימוש בתבניות העיצוב המוצעות לשימוש יחד עם המערכת, החורג ממסגרת השימוש במערכת, בכפוף לתנאי השימוש.

29. אינך רשאי ואף נאסר עליך למסור את שם המשתמש והסיסמא שלך בשירות לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ואינך רשאי להתיר לצד שלישי כלשהו לגשת לשירות ו/או להשתמש בו בשמך.

30. אינך רשאי ואף נאסר עליך לספק לצד שלישי כלשהו (בתשלום ו/או שלא תשלום) כל מידע ו/או נתונים על המערכת, משתמשי המערכת וכל מידע רגיש אחר שאליו נחשפת במכוון ו/או שלא במכוון.

31. עליך ליידע את SRV מיד עם גילויו של כל שימוש במערכת שלא הרשית ו/או של כל הפרת אבטחה הידועה לך בקשר לשירות.


זכויות יוצרים

32. המערכת מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות לענייני זכויות יוצרים, וכן על ידי חוקים ואמנות אחרים לגבי זכויות קניין רוחני.

33. תנאי השימוש מעניקים זכות לשימוש בלבד במערכת, בכפוף למילוי תנאי השימוש במלואם, ואינם מעניקים כל בעלות על המערכת ואו טענה לזכות לבעלות על המערכת, גם אם בוצעו בה התאמות בתשלום לצרכיו של המשתמש.

34. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות הבעלות הנוגעים למערכת (לרבות, אך לא רק, כל קובץ, קוד מחשב, תבנית עיצוב, תמונה, צילום, הנפשה, וידאו, קול, מוזיקה המשולבים בתוך המערכת וכיו"ב) ו/או חומר מודפס נלווה, נמצאות בבעלות SRV בלבד.

35. כל זכויות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני הנוגעות לתוכן שאינו כלול במערכת אך ניתן להגיע אליו באמצעות השימוש במערכת נמצאות בבעלותם של בעלי התוכן, והן עשויות להיות מוגנות על ידי חוקי זכויות יוצרים ו/או חוקים ואמנות אחרים לשמירה על זכויות קניין רוחני.

36. למען הסר ספק, המשתמש, בעצם הצטרפותו ושימושו בשירות מצהיר, מתחייב ומאשר כי ידוע לו שלא היו לו בעבר, אין לו כיום ולא יהיו לו בעתיד כל זכויות ו/או טענות לזכויות כלשהן, לרבות זכות ו/או טענה לזכות קניין רוחני ו/או כל זכות קניין ו/או בעלות ו/או טענה לזכות קניין ו/או בעלות על המערכת

37. כל התבניות עיצוב המוצעות לשימוש המשתמש יחד עם המערכת, הינן תבניות עיצוב המוגנות בזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שהשימוש בהן מותר אך ורק במסגרת ובעת השימוש במערכת בלבד.


איסור שימוש:

38. אינך רשאי ואף נאסר עליך, ישירות ו/או באמצעות גוף שלישי כלשהו, להשתמש בשירות בכל דרך ו/או אמצעי:

38.1. העלולים להיות ו/או שהינם, מנוגדים לחוק.

38.2. העלולים לגרום נזק לנו, ללקוחותינו, לשירות, למשתמשים אחרים בשירות וצד שלישי כלשהו.

38.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 38.2 לעיל, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתמש בשירות בכל דרך ו/או אמצעי, לשם ניסיון לפעול ו/או ביצוע כל פעולה המיועדת לשבש ו/או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות שרתי ומחשבי SRV עצמם.

38.4. לשם קצירה או איסוף באופן אחר של מידע אודות משתמשים במערכת ו/או גולשי האתר ו/או צד ג כלשהו לרבות, אך לא רק, כתובות דואר אלקטרוני, פרטים אישיים וכדומה.

38.5. לשם פרסום ו/או הפצת דואר ליחיד או רבים, אשר יש בה פגיעה כלשהי בפרטיות מקבל ההודעה לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, דואר זבל (Spam), דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם(Unsolicited Bulk Mail) , מכתבי שרשרת, וכיו"ב, וזאת בין אם משרתינו ובין אם מכל שרת ו/או מקום אחר.

38.6. לשם פרסום ו/או הפצת ו/או שימוש בכל תוכנת מחשב ו/או קוד מחשב ו/או יישום כלשהו ו/או נתונים ו/או מידע אחר אשר יש בו בכדי לפגוע במחשב ו/או רכוש של אדם ו/או גוף כלשהו. כן אינך רשאי להשתמש בשירות, בכל דרך ו/או אמצעי, לשם הפיכת חומר ו/או מידע זה לזמין באופן אחר.

38.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 38.6 לעיל, אינך רשאי ואף נאסר עליך להשתמש בשירות בכל דרך ו/או אמצעי, לשם פרסום ו/או הפצת ו/או שימוש בכל תוכנת מחשב ו/או קוד מחשב ו/או יישום כלשהו המכיל תוכנות עוינות הידועות כוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, וכיו"ב. כן אינך רשאי להשתמש בשירות, בכל דרך ו/או אמצעי, לשם הפיכת חומר ו/או מידע זה לזמין באופן אחר.

38.8. לשם פרסום ו/או הפצת סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה ו/או תשלום.

38.9. לשם ניסיון לקבלת גישה ללא רשות ו/או קבלת גישה ללא רשות לכל חשבון, שרת, מחשב או רשת הקשורים לשירות.

38.10. לשם ניסיון שיבוש ו/או שיבוש פעולת חשבונות, שרתים, מחשבים או רשתות הקשורים לשירות ו/או כל צד ג כלשהו.

38.11. לשם ניסיון השגת ו/או השגת מידע ונתונים כלשהם, בכל אמצעי מהשירות. למען הסר ספק, באם נמצא לנכון לספק לך מידע ונתונים כל שהם, אנו בלבד באישור מפורש ובכתב, נספק לך אותו או נהפכו לזמין עבורך בממשק המערכת.

38.12. לשם גביית תשלום מאחרים בגין השימוש במערכת באופן ישיר ו/או עקיף.

38.13. לשם פרסום ו/או הצגת ו/או שליחת ו/או קבלת הודעות הכוללות בין היתר אחד או יותר מהדברים הבאים:

38.13.1. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, חומר בלתי הולם.

38.13.2. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, יוצר זהות בדויה.

38.13.3. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, מטעה צרכן כלשהו ואחרים.

38.13.4. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו.

38.13.5. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, כל תוכן פורנוגראפי ו/או בעל אופי מיני.

38.13.6. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, נוגע ומזהה קטינים, לרבות אך לא רק, פרטיהם האישיים, מענם ודרכים ליצירת קשר עימם.

38.13.7. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, אסור לפרסום לפי הוראות החוק ו/או כל דין אחר, לרבות אך לא רק, על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט וכיו"ב.

38.13.8. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, בעל אופי מעליב, מטריד, מאיים, גס, גזעני וכיו"ב.

38.13.9. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, פוגע ו/או מפר את הזכויות הקנייניות של SRV ו/או צד ג כלשהו, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או סימן מסחרי כלשהו.

38.13.10. כל מידע ו/או תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט.

38.13.11. כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, גורם נזק ו/או פגיעה במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי SRV בפרט.

38.13.12. כל מידע ו/או תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה או אמצעים אחרים, ושהגישה אליו אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.


שחרור מאחריות:

39. רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו אם מסיבות שתלויות ב- SRV ואם מסיבות אחרות.

ברור כי SRV עושה מאמץ שהשירות יהיה זמין ללא הפרעות 24 שעות ביממה וברציפות, אך SRV אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי SRV בכלל ולמערכת בפרט, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות, אך לא רק, תקלות במערכת ו/או בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת לאתר - אצל SRV ו/או מי מטעמה.

כמו כן, המערכת מוצעת לשימוש כמות שהיא (AS IS) על בסיס "טוב לך תשתמש, לא טוב – אל תשתמש" (Take it or Leave it) ו- SRV אינה נוטלת כל אחריות לגבי יכולת השימוש במערכת ו/או ביצועיה ו/או התוצאות שאתה עשוי להשיג על ידי השימוש במערכת ו/או התאמה לצרכים ו/או תכלית מסוימת, אינטגרציה עם מערכות כלשהן, העדר שיבושים וכיו"ב.

בשום נסיבות לא תחול על SRV ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף ו/או דמי נזיקין עונשיים ו/או נזק מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך לא רק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש במערכת ו/או בגין עיכוב בשימוש במערכת ו/או באי יכולת להשתמש במערכת ו/או בכל מידע ו/או תוכנה ו/או שירות ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש במערכת ו/או בכל שירות אחר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, ואפילו אם נודע ל SRV ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

המשתמש משחרר בזאת את SRV ו/או מי מטעמה מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.

כמו כן, מובהר בזה ולמען הסר ספק כי, המשתמש משחרר בזאת את SRV ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזקים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו, באם ייגרמו, למשתמש ו/או לקוחותיו ו/או עובדיו ו/או כל גוף ו/או אדם אחר בקשר ישיר ו/או עקיף עם המערכת ו/או שירות אחר הניתן לו ו/או זמינות המערכת ו/או שירות אחר הניתן לו ו/או אי זמינות המערכת ו/או שירות אחר הניתן לו ו/או ביטול יכולת השימוש במערכת ו/או שירות אחר הניתן לו ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.

בכל מקרה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי SRV ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, לרבות אך לא רק, כל הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח וכיו"ב שייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו, באם ייגרמו, עקב השימוש ו/או אי השימוש במערכת ו/או בכל שירות אחר הניתן לו.

המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי הסיכונים הנלקחים על ידו, כמתואר בסעיף זה, הינם על דעתו ומתוך בחירתו החופשית בלבד, בין אם הם סיכונים מחושבים ובין אם הם אינם סיכונים מחושבים, ואשר ידועים ומובנים לו במלואם. כמו כן המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי הסיכונים הנלקחים על ידו הינם סיכונים סבירים בהתחשב באופן ואופי השירות.

במידה וחלילה מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף זה בטל, הרי שלא יעלה סכום הפיצוי שיגיע לו, באם יגיע, על הסכום כפי שהוגדר בסעיף "ביטול השירות והחזרים כספיים" בתנאי השימוש והשירות המפורטים באתר SRV בכתובת http://www.srv.co.il/terms.asp.

40. בכל מקרה, לא תהא ל- SRV ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לגיבוי ו/או לשמירת יכולת שחזורם של התכנים, המידע, התמונות, הקבצים וכיו"ב, בחלקם או במלואם, שאתה או מי מטעמך, תציג ו/או תפרסם ו/או תעלה בעת השימוש במערכת ו/או בחשבון אחסון של האתר על כל מרכיביו והמשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי ידוע לו שהאחריות לביצוע הגיבוי ובדיקת תקינותו של הגיבוי חלה עליו ושבכל עת עליו לשמור עותק מהם.

בכל מקרה, המשתמש משחרר בזאת את SRV ו/או מי מטעמה מכל אחריות הנובעת מאובדן כל תוכן ו/או מידע ו/או פרסום ו/או כל חומר אחר אשר מופיע באתרו, מכל סיבה שהיא לרבות אך לא רק, מחיקתם במכוון או שלא במכוון, תקלה כלשהי, פריצה זדונית, מחיקתם עקב ביטול השימוש מכל סיבה שהיא וכיו"ב.

41. יובהר בזה כי בכל עת SRV ו/או מי מטעמה אינם יכולים לבדוק, ולא יבדקו, את התכנים, המידע, התמונות, הקבצים וכיו"ב שאתה, או מי מטעמך, תציג ו/או תפרסם בעת השימוש במערכת ו/או בחשבון אחסון של האתר על כל מרכיביו.

אשר על כן ומאחר ש SRV ו/או מי מטעמה אינם יכולים לוודא את נכונותם ו/או דיוקם של כל אלה, אתה בלבד נושא באחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת לכל תוכן ו/או מידע ו/או תמונה שתפרסם בעת שימוש במערכת ו/או בחשבון אחסון על כל מרכיביו, לרבות אך לא רק, כל התוצאות שינבעו ממנו.

למען הסר ספק, בשום נסיבות לא תחול על SRV ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי ביחס לכל תוכן ו/או מידע שתציג ו/או תפרסם באתר ו/או במערכת ו/או בחשבון אחסון של האתר על כל מרכיביו, לרבות אך לא רק, מקוריותו, נכונותו, תקינותו, אמינותו, מהימנותו, דיוקו, חוקיותו, שלמותו, הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני, קבצים ו/או תמונות שיצורפו אליו, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבים אחרים, השפעתו על צד שלישי כלשהו, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב, תוצאות ישירות ו/או עקיפות, וכל נזק אחר שייגרם, באם ייגרם, לך ו/או לכל צד שלישי בגללו.

המשתמש משחרר בזאת את SRV ו/או מי מטעמה מכל אחריות הנובעת מכל תוכן ו/או מידע ו/או פרסום ו/או כל חומר אחר אשר מופיע באתרו ולמען הסר ספק המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי לא חל בינו לבין SRV ו/או מי מטעמה יחסי שליחות כלשהם.


המחאת זכויות וחובות:

42. בכל עת, ל- SRV שמורה הזכות להמחות ו/או להעביר ו/או למכור בכל דרך שהיא זכויותיה על פי תנאי השימוש, בחלקם או במלואם, לצד שלישי כלשהו וזאת על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית והבלבדית של SRV בלבד.

43. ל- SRV שמורה הזכות ליתן כל שירות על פי תנאי שימוש אלו גם באמצעות קבלני משנה.

44. המשתמש מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ושירות והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתה מראש ובכתב של SRV.


סמכות שיפוט ותחולת דינים:

45. מוסכם בזה כי סמכות השיפוט המקומית בקשר עם תנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם, תהיה לבית משפט השלום בנתניה או לבית משפט מחוזי בתל אביב, בהתאמה לסמכות השיפוט העניינית.

46. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

בעצם הזמנת השירות ו/או השימוש במערכת הינך מצהיר, מתחייב, מאשר ומביע את הסכמתך המלאה בכל עת, לכל תנאי השימוש המופיעים כאן על סעיפיהם ותתי סעיפיהם, ככתבם וכלשונם.

כמו כן הינך מצהיר, מאשר ומתחייב כי אתה מבין את גודל הנזק העלול להיגרם ל- SRV בגין הפרת תנאי השימוש המפורטים לעיל, וכי תפצה את SRV בגין הפרת תנאי השימוש, כולם או חלקם, בין אם ישירות על ידך או בין אם על ידי מי מעובדיך ו/או כל צד שלישי אחר מטעמך.

בין היתר הינך מתחייב מראש לשלם ל- SRV בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים בסך 2,500 ₪ וזאת מבלי לפגוע ו/או להפחית ו/או לקזז ו/או להקטין את דרישותיה של SRV לפיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או נגרמים ו/או ייגרמו לה, באם ייגרמו, ו/או בכדי להפר ו/או לפגוע בכל זכות השמורה לה על פי תנאי השימוש ו/או על פי חוק ו/או כל דין אחר.
ט.ל.ח.
* מעודכן ליום 9/25/2006

הזניקו את העסק שלכם להצלחה עם חנות וירטואלית safeSHOP, פשוט למכור אונליין !

* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.