תנאי שימוש ושירות

כללי:

הכתוב כאן נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש בו כדי לחייב כל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית (להלן: "מקבל השירות") אשר בעבורם מספקת אס. אר. וי. שרותי אינטרנט (להלן: "המאחסנים") שירות כמפורט בתנאי זה. תנאי זה חל על כל האתרים המאוחסנים ו/או תיבות הדואר ו/או הקבצים והספריות (להלן: "חשבונות אחסון") על ידי מקבלי השירות ובכל עת.

תנאי שימוש ושירות אלו מהווים תנאי יחיד להתקשרות בין מקבל השירות לבין המאחסנים.

השירות:

המאחסנים מספקים שטחי אחסון לאתרי אינטרנט על שרתים באמצעות מתן פתרונות http ופתרונות דואר אלקטרוני  SMTP/POP3 וכן Webmail (דואר מונחה דפדפן) לשימוש מקבל השירות.

מעבר לאמור לעיל ובנוסף לו, המאחסנים מספקים שירות רישום שם מתחם ישראלי ו/או שם מתחם בינלאומי כמפורט באתר (להלן: "שם מתחם"). למען הסר ספק מובהר כי,  עבור שירות רישום שם מתחם חלים בנוסף על תנאי השימוש ושירות המפורטים כאן, כל תנאי וחוקי איגוד האינטרנט העולמי ו/או איגוד האינטרנט הישראלי ו/או תנאי רשם שם המתחם בו נרשם שם המתחם בפועל בהתאמה.

מקבל השירות רשאי להשתמש בשירות FTP לשם עדכון חשבון האחסון לאתרו וזאת ללא הגבלה וכן באמצעות שימוש בתוכנת ®Front Page במידה ומקבל השירות מחזיק בה.

שטחי האחסון המסופקים יהיו על שרתים הממוקמים בשטחי מדינת ישראל, אולם ולמען הסר ספק יובהר כי המאחסנים אינם מתחייבים ו/או מחויבים לספק שטחי אחסון על שרתים בשטחי מדינת ישראל ולפי שיקול דעתם והחלטתם בלבד המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות,  לספק שטחי אחסון על שרתים הממוקמים מחוץ לשטחי מדינת ישראל.

בנוסף לכך במהלך הזמן יוספו שירותים נוספים ויעודכנו התעריפים בעד שימוש בשירותים קיימים והכול לפי העניין. עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה ברורה לכך והצהרה לעניין ההסכמה לכל תנאי השימוש והשירות כפי שמפורטים כאן. (להלן: "השירות")

תקופת השירות:

מובהר בזה ולמען הסר ספק אין הצדדים מתחייבים על תקופת התקשרות ו/או מתן שירות כלשהי ותקופת ההתקשרות ו/או מתן שירות תימדד על פי התקופה בפועל.

עלות השירות והתשלום:

כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.

חבילת אחסון לא תחודש באופן אוטומטי ומקבל השירות שלא ייתן הסכמתו לחידוש השירות ויסדיר התשלום בגינו מבעוד מועד - יופסק השירות בגין חשבון האחסון שלו. מובהר כי בכל מקרה על מקבל השירות להשלים התשלום עבור השירות לא יאוחר מיום החידוש.

יובהר כי בעת חידוש של חבילת אחסון, עלות ו/או תנאי החבילת אחסון לחידוש הינם בהתאם למפורט באתר המאחסנים, עובר למועד החידוש, עבור החבילת אחסון הרלוונטית. במידה והחבילת אחסון הרלוונטית, אינה קיימת עוד במגוון החבילות אחסון של המאחסנים, אזי, בהתאם לעלות ו/או תנאי החבילת אחסון הקרובה ביותר במפרט הטכני שלה, אל החבילת אחסון הקיימת.

למען הסר ספק מובהר בזה כי, אופן התשלום ופריסתו אינו מחייב את המאחסנים בשום אופן, דרך וצורה כלשהי לתקופת מתן שירות כלשהי ותקופת מתן השירות תימדד על פי תקופת השירות בפועל.

המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות לגבות סכום כספי נוסף וזאת על פי הנדרש במקרים בהם ימצא כי נעשה שימוש מוגבר בנפח התעבורה ו/או נפח האחסון של חשבונות האחסון והכול כפי שיוגדר מעת לעת על ידי המאחסנים.

באם ניתנה למקבל השירות הטבת מבצע של רישום שם דומיין ישראלי או בינלאומי חינם, אזי שם דומיין זה יוגבל לשימוש בתוכניות האחסון של המאחסנים בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי המאחסנים לא יאפשרו קבלת שם דומיין בחינם למקבל שירות שיבחר להפנותו אל שרת אחר שאינו אחד משרתי המאחסנים.

בגמר תוקפה של תקופת רישום השם דומיין יוכל מקבל השירות לבחור לחדש את תוקפו של השם דומיין ולהפנותו לכל שרת אחר שיבחר ובלבד ששילם את עלות החידוש לפי המחירון הנהוג אצל המאחסנים באותה תקופה.

מקבל שירות אשר יבחר להמשיך ולאחסן את אתר האינטרנט עבורו נרשם השם דומיין ישלם בגין עלות חידוש רישום השם דומיין לפי המחירון הנהוג אצל המאחסנים באותה תקופה ללקוח מאחסן.

למען הסר ספק  יובהר כי עלות חידוש רישום השם דומיין תהא בנוסף לעלות החידוש חשבון אחסון בו יבחר ו/או ימצא מקבל השירות.

כל עיכוב מצד מקבל השירות בתשלום למאחסנים מעבר למועדים שיקבעו ע"י המאחסנים, ישא הפרשי הצמדה למדד ותשלום פיצויים מוסכמים למאחסנים בסך 450 ₪ וזאת מבלי לפגוע ו/או להפחית ו/או לקזז ו/או להקטין את דרישות המאחסנים לפיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או נגרמים ו/או ייגרמו להם, באם ייגרמו, ו/או בכדי להפר ו/או לפגוע בכל זכות השמורה להם על פי תנאי השימוש והשירות ו/או על פי חוק ו/או כל דין אחר.

ביטול השירות והחזרים כספיים:

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל השירות בכל עת ובאם יהיה קיים החזר כספי עקב הביטול אזי יזוכה מקבל השירות בהחזר כספי בהתאם לתנאי סעיף זה .

באם בוטלה חבילת אחסון בטרם חלפה שנה ו/או התקופה לה נרכשה - יוחזר החלק היחסי של התשלום ובאם שולם מראש על פי מספר החודשים שנשארו עד תום תקופת האחסון המקורית ובניכוי 90 ש"ח כולל מע"מ דמי טיפול.

מובהר כי בגין חבילת אחסון שבוטלה במהלך חודש מסוים יחויב מקבל השירות באופן מלא עבור אותו חודש ולמען הסר ספק, גם אם הביטול נתבקש כעבור חלק מחודש, מקבל השירות יחויב עבור חלק מחודש בתשלום מלא בגין אותו חודש

הודעת ביטול שירות תכנס לתוקף תוך 72 שעות מרגע שנתקבלה במחלקת השירות.

לא יינתנו החזרים בגין דמי התקנה ו/או שירותים המוגדרים תוספות לחשבון האחסון ומפורטים בטבלה אשר מופיעה באתרנו.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי לא יוחזר תשלום מכל סוג ששולם עבור רישום שם מתחם. כמו כן במידה ומקבל השירות זוכה בהטבת ו/או הנחת מבצע כלשהי תקוזז עלות ההטבה ו/או ההנחה במלואה מסכום ההחזר בגין התוכנית שנרכשה. במידה ומקבל השירות לא יהא זכאי להחזר עבור התכנית, יהיו המאחסנים רשאים לחייב את מקבל השירות בסכום ההנחה ו/או ההטבה במלואה.

כמו כן ועל אף האמור, מובהר בזאת כי במקרה בו יבוטל השירות עקב הפרת תנאי השימוש והשירות מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי מקבל השירות להחזר כספי וזאת אף מבלי לפגוע בזכות המאחסנים לחייב את מקבל השירות בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם למאחסנים בגין ו/או עקב פעילותו של מקבל השירות.

הזכות לשימוש בשירות:

ראשית הזכות לשימוש בשירות מותנה בכך שכל שימוש יהיה בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

למאחסנים שמורה הזכות בכל עת להעביר חבילת אחסון של מקבל השירות משרת אחד שבו התוכנית מאוחסנת אל שרת אחר כפי שיידרש וזאת תוך שמירה מרבית על זמינות תוכנית האחסון בעת העברה ומטעמי שמירה על מבנה טכני תקין ואיזון בין תוכניות האחסון של מקבלי השירות בשרתים השונים של המאחסנים.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית או בלתי חוקית אחרת. - זו היא הפרת תנאי השימוש.

מקבל השירות מצהיר כי לא יפגע בזכויות קניין רוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים. חל איסור מוחלט על שימוש בשירות שיש בו כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק - זו היא הפרת תנאי השימוש.

כמו כן לא נאפשר שימוש בשירות כאשר יש בו אופי מיני או פורנוגראפי מכל סוג שהוא בין אם הוא מוגבל למבוגרים ובין אם לאו ובמיוחד שימוש בשירות אשר יש בו אופי של ניצול ילדים מכל סוג שהוא.- זו היא הפרת תנאי השימוש.

לא נאפשר שימוש בשירות למטרת פעילות או אחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם  וכן לא נאפשר שימוש בשירות לשם הפצת תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל דבר אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור. - זו היא הפרת תנאי השימוש ובמידה שיובא לידיעתנו כי חלה הפרה כאמור, אנו נהיה רשאים לפנות אל בעל האתר בדרישה להפסקת פרסום כאמור ואף להפסיק כליל את פעילותו של אותו אתר ו/או לבטל לחלוטין את חשבון האחסון.

חל איסור מוחלט על שימוש בשירות לצורך הפצת דואר המוני מכל סוג שהוא, "דואר זבל" (SPAM), דואר שיש בו כדי לפגוע בקהילת הגולשים וכיוצ"ב - זו היא הפרת תנאי השימוש.

מהות ו/או כמות הדואר שיוגדר כדואר המוני ו/או "דואר זבל" (SPAM) ו/או דואר פוגעני וכיוצ"ב,נתונה לשיקולם של המאחסנים בלבד. לקוח המפר מדיניות זו, באופן ישיר ו/או עקיף, בהפצה שיצאה ישירות משרתינו ו/או מכל שרת ו/או מקום אחר, אתרו יורד לאלתר מהרשת ללא כל החזר כספי ובנוסף יובהר כי המאחסנים רואים בו האחראי היחידי, הבלעדי והבלבדי לכל נזק שייגרם, באם ייגרם, לנו ו/או לשרתינו ו/או ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהו בעקבות פעילותו זו.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל אתר שעושה שימוש בקבצים (לרבות קבצי EXE ו/או קבצי הפעלה מכל סוג אחר) ו/או תסריטים ו/או כל אמצעי אחר שיש בו בכדי לפגוע בשרת בו מאוחסן אתר מקבלי השירות ו/או כל שרת אחר - זו היא הפרת תנאי השימוש.

בנוסף, מובהר בזה כי למאחסנים הזכות להפסיק פעילותו של אתר אשר גורם לעומס בלתי סביר על השרת או אשר גורם להפרעה בפעילות השרת ובפגיעה ביתר מקבלי השירות האחרים באותו שרת. המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לבעל האתר על כך לאחר שהפסיקו את פעילות אותו האתר. המאחסנים יודיעו לבעל האתר בטרם הפסקת פעילות האתר אך ורק במקרים בהן הפגיעה הוגדרה על ידי המאחסנים כפגיעה שמאפשרת את המשך פעילותו של האתר הפוגע באופן זמני.

חל איסור מוחלט על קיומו של אתר אשר יש בתוכנו משום תחרות ישירה או עקיפה עם שירותי אחסון אשר אנו מעניקים ללקוחותינו ולמען הסר ספק לא נאחסן אתר אינטרנט אשר תוכנו עוסק באחסון אתרים שלא באמצעות שירות שאנו מעניקים. כמו כן חל איסור על אחסון של אתרי משנה תחת חבילת אחסון וזאת ללא אישור מוקדם ובכתב של המאחסנים.

למען הסר ספק יובהר כי הפרת תנאי השימוש במערכת SafeCMS ו/או תנאי השימוש במערכת SafeSHOP מהווה, בין היתר, הפרה מהותית ויסודית של תנאי השימוש והשירות המפורטים כאן.

בעצם הזמנת השירות הנך מייפה את כוחנו לבטל לאלתר חשבון אחסון או שירות שיש בו משום הפרה של תנאי השימוש והשירות כפי שהם באים לידי ביטוי בסעיף זה. על ביטול יזום זה יחולו תנאי סעיף " ביטול השירות והחזרים כספיים ".

מובהר בזאת כי למאחסנים שמורה הזכות שלא לחדש חשבון אחסון ו/או להפסיק את השירות הניתן למקבל השירות בכל עת והכול בכפוף לסעיף ביטול השירות והחזרים כספיים.

זמינות השירות:

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו אם מסיבות שתלויות בנו ואם מסיבות אחרות. ברור כי אנו עושים כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

המאחסנים מספקים שירותי תמיכה טכנית במהלך שעות העבודה המקובלות קרי בימי עסקים - בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 בבוקר ועד לשעה 17:00 בערב ובמקרה חירום שבו אתר מפסיק לפעול עקב נפילת שרת במשך 24 שעות ביממה.

בכל מקרה של תקלה בשירות על מקבל השירות לפנות ולדווח על כך למחלקת התמיכה ולקבל מענה הולם.

בקשה לתמיכה טכנית אשר אינה מוגדרת על ידי המאחסנים כמקרה חירום שתגיע לאחר שעות העבודה כאמור תטופל ביום העסקים הקרוב.

בערבי חגים ובחגי ישראל תינתן תמיכה טכנית במקרי חירום בלבד כמצוין בפסקה זו.

שינויים:

תנאי השימוש והשירות משתנים מעת לעת בהתאם להתפתחויות בסוג השירות הניתן. תנאי השירות חלים על מקבל השירות כל עוד ממשיך מקבל השירות לאחסן ולקבל שירות בחשבונות האחסון מאת המאחסנים.

למען הסר ספק, למאחסנים בלבד עומדת שמורה הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת לפי שיקולם והחלטתם הבלעדית והבלבדית של המאחסנים וללא כל חובת הודעה מוקדמת מצד המאחסנים למקבל השירות.

על מקבל השירות מוטלת החובה לבדוק תנאים אלו מעת לעת על מנת להתעדכן באמור בם וזאת מיוזמתו ואחריותו האישית בלבד.

שחרור מאחריות:

מקבל השירות שעושה שימוש בכל סוג של שירות אשר מספקים המאחסנים משחרר בזאת את המאחסנים מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.

כמו כן, מובהר בזה ולמען הסר ספק כי, מקבל השירות משחרר את המאחסנים מכל אחריות לנזקים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו ו/או אם ייגרמו למקבל השירות ו/או לקוחותיו ו/או עובדיו ו/או כל גוף ו/או אדם אחר בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירות הניתן ו/או זמינות השירות הניתן ו/או אי זמינות השירות הניתן ו/או ביטול מתן השירות הניתן ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.

מקבל השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כי בכל מקרה של תקלה בשירות עליו לפנות ולהודיע למחלקת התמיכה.

מקבל השירות מצהיר בזאת כי במידה שיגיע פיצוי כל שהוא הרי שזה לא יעלה על הסכום כפי שהוגדר בסעיף " ביטול השירות והחזרים כספיים ".

מקבל השירות משחרר מאחריות את המאחסנים מכל אחריות הנובעת למידע ו/או חומר ו/או כל פרסום אשר מופיע באתרו ולמען הסר ספק מקבלהשירות מצהיר בזאת כי לא חל בינו לבין המאחסנים יחסי שליחות כלשהם ועל כל מחלוקת יחולו תנאי תנאי זה בלבד והכול בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

המחאת זכויות וחובות:

למאחסנים שמורה הזכות ליתן כל שירות על פי תנאי שימוש ושירות אלו גם באמצעות קבלני משנה ומבלי לגרוע מחיוביהם כלפי מקבל השירות.

מקבל השירות מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ושירות והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או להעבירם בכל דרך שהיא לצד ג' כלשהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של המאחסנים.

סמכות שיפוט ותחולת דינים:

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בנתניה תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם.

על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

אני לא מסכים לתנאים - מה קורה אז?

זכותך המלאה שלא להסכים לתנאים אלה, אולם, אם כך הוא הדבר אזי שלצערנו, לא נוכל לספק לך את השירות הנדרש ונאלץ שלא להסכים לקבלך כלקוח שלנו.

האם אני רשאי להסכים רק לחלק מהתנאים?

לא! הפעלת השירות והשימוש בו מותנים בהסכמה מלאה לכל התנאים כפי שהם באים לידי ביטוי בתנאי השימוש.

הזניקו את העסק שלכם להצלחה עם חנות וירטואלית safeSHOP, פשוט למכור אונליין !

* כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש בכל אחד מהשירותים הרלוונטיים ו/או תנאי השימוש והשירות, בהתאמה לעניין.    ** ט.ל.ח.